Privatumo politika

Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar identifikuojamu asmeniu (duomenų subjektu).

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia veikla (operacija) ar veiklų (operacijų) visuma, atliekama naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant šių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, registravimą, sisteminimą, rinkimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, Asmens duomenų modifikavimas, išgavimas, naudojimas, perdavimas (platinimas, bendrinimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, panaikinimas, sunaikinimas.

Asmens duomenų teikimas – veikla, kuria siekiama, kad asmens duomenys būtų prieinami konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei. Asmens duomenų blokavimas – laikinas asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (jei tvarkymas nėra būtinas siekiant patikslinti asmens duomenis).

Asmens duomenų sunaikinimas – veiksmai, dėl kurių neįmanoma atkurti Asmens duomenų turinio Asmens duomenų informacinėje sistemoje ir (arba) dėl kurių sunaikinami materialūs Asmens duomenų nešėjai.

Asmens duomenų nuasmeninimas – veikla, dėl kurios, nenaudojant papildomos informacijos, neįmanoma nustatyti, ar Asmens duomenys priklauso konkrečiam Asmens duomenų subjektui. Asmens duomenų perdavimas į užsienį – asmens duomenų užsienio valstybės teritorijoje perdavimas užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam asmeniui ar užsienio juridiniam asmeniui.

Vartotojas yra teisiškai ir teisiškai veiksnus asmuo, kuris naudojasi Paslauga šiame dokumente nustatytomis sąlygomis ir perka Prekę tik asmeniniais, šeimos, buities ir kitais nekomerciniais tikslais. Gavėjas – trečioji šalis, kurią Vartotojas nurodė kaip Prekės gavėją, jeigu Prekės gavėjas nėra Naudotojas.

Užsakymas – Naudotojo vykdoma veikla, kuria siekiama sudaryti Prekių pardavimo sutartį su Pardavėju, taip pat Prekių pristatymas pateikiant užsakymą tiesiogiai Svetainėje. Prekės - pirkimo-pardavimo objektas (objektas), nepašalintas iš civilinės prekybos ir joje neribojamas, esantis tarp Vartotojo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo-pardavimo objektas gali būti maisto ir ne maisto prekės, apie kurias informaciją galima rasti svetainėje.